||

XVIII Walne Zebranie Członków (część pierwsza)

W dniu 9 czerwca 2023 r. spotkaliśmy się na kolejnym, XVIII już Walnym Zebraniu Członków naszego stowarzyszenia. Tym razem zebraliśmy się, aby omówić ważne z punktu widzenia organizacji pozarządowej kwestie.

Miejscem zebrania był Klub Retro przy ulicy Partyzantów 1. W tym zaprzyjaźnionym lokalu spotykaliśmy się już wielokrotnie w przeszłości, obecnie odbywają się w nim cykliczne spotkania naszej Sekcji Historycznej.

Podczas zebrania wysłuchaliśmy sprawozdania Prezesa, poświęconego działalności w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Dotyczyło ono naszych aktywności między 7 stycznia i 9 czerwca 2023 r. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prezentując ocenę działalności TPNiZN w roku ubiegłym. W bloku głosowań przyjęliśmy jako obowiązujące Sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz Budżet Towarzystwa na rok 2023. W związku z pozytywną oceną zeszłorocznej działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną, kierownictwo stowarzyszenia jednogłośnie otrzymało absolutorium.

Przyjęta została również Deklaracja niezależności i apolityczności, określająca podstawy naszego funkcjonowania jako organizacji niezaangażowanej politycznie. W ostatnim czasie dochodziło bowiem, z jednej strony do prób wykorzystania naszej aktywności do własnych celów (podpięcia się), zaś z drugiej do działań, mających w zamiarze zahamowania działalności stowarzyszenia. Obie formy nacisków jednoznacznie piętnujemy i odcinamy się w sposób zdecydowany od ambicji lokalnego środowiska politycznego.

W zebraniu wzięło udział 16 spośród 51 członków Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej. Była to okazja do spotkania zrzeszonych w naszej organizacji regionalistów zamieszkałych na co dzień nie tylko w Namysłowie, ale i we Wrocławiu, Jelczu-Laskowicach, Pokoju, Kamiennej, Smogorzowie i Ziemiełowicach. Swoją obecnością zaangażowanie w pracę stowarzyszenia wyrazili: Paweł Czuczwara, Joanna Dyk (Protokolant), Marcin Fakowski, Milena Fakowska (Zastępca Przewodniczącego), Adam Komarnicki, Władysław Kołodziej, Czesław Kowalczyk, Elżbieta Magda, Mateusz Magda (Przewodniczący), Mirosław Magda, Agnieszka Marciniak, Mieczysław Misterkiewicz, Antoni Płócieniczak, Arkadiusz Rosiecki, Tomasz Śniadecki oraz Jerzy Wierzchowski.

Obrady XVIII Walnego Zebrania Członków TPNiZN kontynuować będziemy w dniu 1 września 2023 r. Odbędą się wówczas wybory władz stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Autor fotografii: Mariusz Bira

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz