|||

ONA – czyli o namysłowskiej architekturze

LOKACJA – termin oznaczający w okresie XII, XIII i XIV wieku założenie nowej wsi lub miasta, a także przekształcenie już wcześniej istniejącej osady poprzez regulację przestrzenną i prawną.

Regulacja przestrzenna polegała na rozplanowaniu osady przez zasadźcę oraz wytyczeniu obszarów uprawnych. Regulacja prawna oznaczała nadanie prawa niemieckiego, przy jednoczesnym wyjęcie obszaru i ludności osady spod jurysdykcji i ciężarów prawa książęcego. Akt lokacji ogłaszany był w dokumencie wydanym przez władcę lub poprzez ustne oświadczenie wygłoszone np. na wiecu.

XVIII-wieczna panorama Namysłowa widzianego od północy (F. B. Werner)

Prawa i obowiązki zasadźcy

Dokumenty lokacyjne były najczęściej umowami zawieranymi pomiędzy księciem lub biskupem a zasadźcą – zawierano w nich informacje o prawach , obowiązkach i dochodach zasadźcy wobec właściciela miasta lub wsi oraz pozostałych mieszkańców osady. Lokacja, jako nowa forma organizacji przestrzenno – prawnej, musiała być atrakcyjna zarówno dla właściciela, zarządcy oraz mieszkańców. Korzyści wynikające z nowolokowanych miejscowości dla księcia lub biskupa to przede wszystkim wpływy:

  • – z rent płaconych z parcel i działek budowlanych,
  • – z opłat kupieckich oraz targowych, – z czynszów rzemieślniczych,
  • – z podatków młyńskich,
  • – z opłat sądowych.

Zasadźca, którego zadaniem było sprowadzenie odpowiedniej liczby osadników zajmujących się handlem, produkcją rzemieślniczą, po sprawnie przeprowadzonej lokacji, mógł zostać sołtysem lub wójtem. Z powyższym urzędem wiązało się pełnienie funkcji publicznej – sędziego miejskiego. Zasadźca zostając sędzią pobierał część opłat sądowych, które stanowiły jego dochód. Korzyści majątkowe uzyskiwał również z wybranego przez siebie obszaru, na którym znajdowały się kramy rzemieślnicze, kramy kupieckie, młyny czy karczmy.

Plan katastralny Namysłowa na podstawie planu R. Alkiewicza z 1865 r. (opr. R. Eysymontt, M. Siehankiewicz)

Liczne przywileje dla mieszkańców

Mieszkańcy otrzymywali własne sądownictwo, ziemię przeznaczoną na indywidualne dziedziczne działki oraz wolnizny, czyli zwolnienia z podatków na określony czas. Dodatkowo lokatorzy dostawali liczne przywileje, m.in. przywilej wolnego targu czy organizacji jarmarków, prawo mili oraz składu. Realizacja przedsięwzięcia lokacyjnego była zdaniem trudnym i kosztownym, zwłaszcza gdy nową miejscowość zakładano na tzw. „surowym korzeniu”.

Rekonstrukcja układu działek lokacyjnych i budownictwo murowane w okresie 1276-1533 (opr. M. Chorowska, C. Lasota, J. Połamarczuk)

Nie tylko na „surowym korzeniu”

Częstym zjawiskiem było przeorganizowanie istniejącej już osady według nowych regulacji wynikających z prawa niemieckiego. Wówczas dawna osada lub osiedle targowo-miejskie otrzymywało nazwę Starego Miasta (znamy to na przykładzie Namysłowa), a nową miejscowość lokowano na obszarze dotychczas niezasiedlonym. Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa „locare” i oznacza „umieścić”.

Źródła ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN, Atlas Historyczny Miast Polskich – Namysłów.

Literatura: 1. M. Fakowski, Lokacje miast na Dolnym Śląsku w XIII i XIV wieku, [w:] https://historykon.pl/lokacje-miast-na-dolnym-slasku-w-xiii-i-xiv-wieku/, [dostęp: 4 VI 2023 r.]; 2. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986; 3. M. Młynarska-Kaletynowa, O procesach lokacyjnych miast w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej – Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29 października 2002 roku (red. C. Buśko), Wrocław 2006; 4. R. Eysymontt, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009.

Schemat parcelacji miasta lokacyjnego na tle współczesnego planu Namysłowa (opr. M. Chorowska i J. Połamarczuk)

Poprzedni artykuł z serii ONA – czyli o namysłowskiej architekturze

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz